Onderwijsprogramma

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar vervolgonderwijs: we bereiden leerlingen voor op het mbo of hbo. Daarnaast kennen we de uitstroom naar arbeid. Deze leerlingen volgen leerroute 6 of 7.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we naar IQ, maar ook naar schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren.

Regelmatig kunnen leerlingen met een intelligentieprofiel dat past bij leerroute 6 en 7 niet doorstromen naar vervolgonderwijs. Dit komt door belemmeringen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor deze leerlingen hebben wij een passend aanbod, gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Onderwijsprogramma

Leerlingen die uitstromen naar arbeid, krijgen les op onze locatie in Oosterbeek. Leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs, krijgen vanaf leerjaar 3 les in een Brouwerijklas op het Olympus College in Arnhem.

Vmbo theoretische leerweg/havo-onderbouw

In deze klassen krijgen de leerlingen de vakken Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur- en scheikunde, sport en bewegen, economie en diverse vakken gericht op persoonsvorming en talentontwikkeling.

Vmbo theoretische leerweg/havo-bovenbouw

De bovenbouw havo wordt alleen aangeboden aan leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs. Zij volgen onderwijs in de Brouwerijklassen op het Olympus College.

Leerlingen die uitstromen naar arbeid, hebben de mogelijkheid om op tl-niveau certificaten te behalen. Incidenteel kan gekozen worden voor een volledig diploma, als het praktijkprogramma rondom stage dit toelaat.

Leerlingen maken de keus voor een profiel en de bijbehorende vakken. Verplichte vakken zijn Nederlands, Engels, wiskunde, sport en bewegen en maatschappijleer. Ook maakt iedere leerling een profielwerkstuk.

Brouwerijklassen op het Olympus College Arnhem

Kunnen leerlingen de overstap maken naar regulier vervolgonderwijs? Dan doen we dat in kleine stapjes. Leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs volgen het onderwijs in de bovenbouw (vmbo-tl 3 en 4, havo 3, 4 en 5) in een Brouwerijklas op het Olympus College. We streven ernaar dat leerlingen zoveel mogelijk reguliere lessen volgen van het Olympus College. De kernvakken geven we zelf.

Praktijkervaring

In de bovenbouw van onze route naar arbeid nemen praktijkvakken en stage op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

Praktijklessen en interne stages

Leerlingen volgen op school praktijklessen en worden begeleid bij stages in de school (BIS = begeleide interne stage). Hier werken ze aan hun werknemersvaardigheden in verschillende sectoren; groen, horeca en techniek.

Externe stages

Tijdens een begeleide stage buiten school (BES = begeleide externe stage) doen leerlingen werkervaring op bij een aantal bedrijven in verschillende sectoren. Op de werkplek is een stagebegeleider vanuit school aanwezig, die de leerling helpt om zijn vaardigheden te versterken. In leerjaar 5 maken leerlingen de overstap naar een zelfstandige externe stage (ZES). Hierbij worden ze direct begeleid vanuit de stage of werkplek. De trajectbegeleider van school heeft gesprekken met de leerling om samen de juiste stageplek te zoeken in de woonomgeving. De begeleiding vanuit school vindt dan niet meer plaats op de stageplek, maar op afstand. De trajectbegeleider blijft wel betrokken en zorgt voor warme overdracht naar gemeente en/of werkplek na school. Op vaste tijden worden de vorderingen van de leerling in kaart gebracht en ook gedeeld met ouders.

Evaluatie tijdens en na de stage

Leerlingen worden tijdens hun stage regelmatig gevolgd en geƫvalueerd. In overleg met de gemeente, werkgeversservicepunt, activerend werk en UWV werken we toe naar een uitstroombestemming. Zodra die gevonden is, wordt de stage uitgebreid en spreken we een uitstroommoment af.

Rustig en vertrouwd

We bouwen stages rustig op: van heel vertrouwd met stages binnen de school, naar steeds meer loslaten buiten de school. Leerlingen passen dat wat ze geleerd hebben toe in de praktijk. Zo krijgen ze een indruk van het werk en bereiken ze allemaal de werkplek die het best bij ze past.