Klachten

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Spreek daarom bij ontevredenheid vooral de docent en de schoolleiding aan. Komt u er niet uit met de betrokkenen? Is de klacht naar uw mening niet naar behoren opgelost? Of durft u niet zelf met de betrokkenen in gesprek te gaan? Dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon op school.

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school. Denk aan pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld. Hierbij biedt de vertrouwenspersoon begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De vertrouwenspersoon lost de klacht niet zelf op, maar ondersteunt bij het vinden van een goede oplossing. De vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Eventueel brengt hij u in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Een klacht indienen

Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten, of worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De volledige klachtenregeling en de procedure voor klachtbehandeling staan op de website van de Onderwijsspecialisten.