Bescherming persoonsgegevens

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden en voor de veiligheid van onze leerlingen.

We houden ons aan de wet

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens van leerlingen houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. Waar nodig vragen we altijd toestemming voor het verwerken en gebruik van (bijzondere) persoons­gegevens zoals foto’s of films. Die toestemming kunt u altijd intrekken.

Rechten van ouders en leerlingen

Ouders van leerlingen tot 16 jaar hebben het recht de persoonsgegevens van hun kind in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Leerlingen vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten. Ook hebben ouders de mogelijkheid om gegevens over henzelf in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Het verwijderen van opgeslagen gegevens kan alleen als de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Ook heeft u het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die onze school van u of uw kind heeft opgeslagen. Wilt u gebruikmaken van deze rechten? Stuur dan een mail met uw verzoek naar onze school.

Inzet video-interactietraining bij personeel

Soms maken we voor trainingsdoeleinden opnamen in de klas. Deze beelden worden alleen intern bekeken en gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Leerlingen worden zoveel mogelijk buiten beeld gehouden of onherkenbaar in beeld gebracht.

Vragen over AVG

Heeft u een vraag over de AVG of uw rechten, dan kunt u altijd terecht bij de school. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van De Onderwijsspecialisten via ivp@deonderwijsspecialisten.nl.

Klachten over AVG

Als u van mening bent dat het doen of laten van onze school of De Onderwijsspecialisten niet in overeen­stemming is met de AVG kunt u hierover in gesprek gaan met de directeur. Komt u er samen met de directeur niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Privacyreglement

In het privacyreglement van De Onderwijsspecialisten lees je welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe we die verwerken, met welk doel en hoelang we ze bewaren. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

Privacy